Regulamin korzystania z usług dostępu do internet

§ 1

* Niniejszy regulamin („Regulamin”) uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy INTER-SPES („Operatorem”), a korzystającym z usług Operatora („Abonentem”).
* Sieć internetowa jest własnością firmy Inter-Spes  posiadająca: nr NIP 7751270531,  REGON 610987959 oraz uprawnienie do świadczenia usług telekomunikacyjnych, na podstawie zgłoszenia działalności do Urzędu Regulacji, Telekomunikacji i Poczty w Warszawie.
* Operator zobowiązuje się do świadczenia usług do sieci Internet na zasadach określonych w Regulaminie.
* Operator jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Dostawcą Usług Internetowych (ISP), własną firmą a Abonentami.
* Operator zobowiązany jest do odprowadzania opłat za użytkowanie łącza Dostawcy Usług Internetowych.
* Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta na formularzu Umowy Abonenckiej.
* Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§ 2

· Operator gwarantuje Abonentowi dostęp do międzynarodowej sieci Internet poprzez własną sieć komputerową.
· Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami, testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego oraz rozbudowywaniem sieci.
· Operator bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosząc odpowiedzialności może pogorszyć jakość świadczonych usług w celu przeprowadzenia w/w prac technicznych.

§ 3

· Operator zobowiązuje się do sprawnego funkcjonowania łącza internetowego , usuwania awarii systemowych i sprzętowych w zakresie swoich możliwości. W razie awarii łącza zawiadomienie Dostawcę Usług Internetowych i upomnienie się o sprawne i jak najszybsze jej usunięcie.
· Operator udziela pomocy nowo podłączonemu Abonentowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci.
· Operator nie odpowiada za jakość posiadanego sprzętu przez Abonenta, który może uniemożliwić poprawną pracę w sieci i dostęp do Internetu. Konfiguracja jest jednorazowa a wszelkie inne usługi będą wykonywane odpłatnie wg cennika.
· Minimalna konfiguracja sprzętowa P.C. PENTIUM 200.
· Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez swoją sieć. W związku z tym, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji, oraz oprogramowania pozyskiwanego z Internetu, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta.
· Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Operator nie ma wpływu ( np; nieprawidłowe działanie urządzeń innych operatorów , brak zasilania energetycznego).

§ 4

· Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i międzynarodowym.
· Abonentowi nie wolno udostępniać konta osobom trzecim w celach komercyjnych oraz zakładanie serwisów komputerowych na swoich domowych komputerach. W przypadku naruszenia tego przepisu Operator ma prawo ukarać Abonenta kwotą pieniężną w wysokości 5000 tys. zł.
· Abonent zobowiązuje się do zachowania wszelkich norm moralnych i obyczajowych w dobrze pojętym tego słowa znaczeniu wobec innych Abonentów.
· Abonent nie powinien obarczać winą Operatora za trudności w dostępie do Internetu, wynikłe z powodu zapchania łącz, w szczególności międzynarodowych lub awarią swojego komputera / systemu operacyjnego , a także z nieznajomości podstaw obsługi komputera bądź przyczyn niezależnych od Operatora.
· Abonent jest zobowiązany do bezwzględnego podłączenia swojego komputera do gniazdka zasilającego z uziemieniem / zerowaniem, odłączanie się od sieci w czasie burzy.
· Abonent powinien dbać o kondycję swojej karty sieciowej (uszkodzona karta może całkowicie unieruchomić dostęp do sieci i Internetu), o swój system operacyjny i programy obsługujące Internet.
· Obowiązkiem Abonenta jest pilnowanie bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł a także właściwa ochrona antywirusowa komputera.
· Abonentowi przysługuje prawo dostępu do wszystkich światowych usług Internetowych, chronione konto poczty elektronicznej, możliwość zmiany własnego hasła dostępu i dostęp do zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołów IPX, TCP/ IP.

§ 5

· Zasady i koszt podłączenia Abonenta do sieci i wynikające z tego postanowienia zostały ujęte w Umowie o świadczeniu usługi dostępu do Internetu.
· Do sieci może przyłączyć się dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiają to warunki techniczne.
· Okres obrachunkowy Operatora rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca.
· Abonament opłacany jest z góry. Abonent zobowiązany jest płacić abonament wg swojego wyboru: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
· Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu.

§ 6

· Ponowne przyłączenie Abonenta odłączonego za nieprzestrzeganie Regulaminu obarczone jest opłatą w wysokości 200 zł.
· Abonent może być odłączony od sieci decyzją Operatora, jeśli naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu , w którymkolwiek z jego punktów.
· Abonent może się odłączyć od sieci trwale na własną prośbę, jeżeli nie chce dłużej korzystać z usługi. W takim przypadku Operator nie zwraca kosztów przyłączenia.
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz.urz.UE L 2016,nr 119 dalej RODO informujemy,że  otrzymane dane osobowe   Abonenta , w posiadanie których wszedł Operator (Firma INTER-SPES) w następstwie podpisania umowy ,są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane tylko do celów zawartych w umowie.

Państwa dane będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane w żadnym przypadku innym osobom,podmiotom,nie upoważnionym instytucjom oraz poza obszar Unii Europejskiej.


  • Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych w formularzu umowy w formie pisemnej.
    · Abonent nie powinien utrudniać Operatorowi dostępu do swojego komputera w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania łącza internetowego.
    · Abonenci , u których zainstalowane są urządzenia transmisyjne ponoszą odpowiedzialność za ich nie przerwaną pracę i bezpieczeństwo.

    § 7

    · W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy i Kodeksu Cywilnego.